میله های فلزی که به عنوان داربست برای بعضی از بوته های گیاهان در کشاورزی و مزرعه استفاده می‌شود.